Ara Sant Esteve és una iniciativa municipalista integrada per individus i membres d'entitats, col·lectius i associacions de Sant Esteve Sesrovires, fundada el 2011. Actualment és una candidatura integrada i liderada per membres de Podem, seguint les directives del Consell Ciutadà estatal de Podemos de 29 de novembre de 2014.

El tripartit torna a intentar tapar la investigació dels sobresous

Avui, el tripartit de la vergonya ha votat en contra de la urgència d'una moció que demana un compromís ferm contra la corrupció i que s'investiguin els cobraments presumptament il·legals de PSC-Entesa!

Cada cop resulta més inexplicable que ERC tapi amb tanta insistència les vergonyes del govern anterior i que impedeixi la investigació de cobraments declarats il·legals per l'Associació Catalana de Municipis. 

Si l'ACM diu que són il·legals, per què s'entesten a impedir la investigació? Si consideren que són legals, per què no deixen que qui ho ha de decidir es pronunciï? 


MOCIÓ D’ARA SANT ESTEVE PER A L’ESCLARIMENT DE LA LEGALITAT DELS PRESUMPTES SOBRESOUS IL·LEGALS DEL GOVERN PSC-ENTESA

És sobradament conegut a hores d’ara que hi ha dubtes sobre la legalitat d’uns complements econòmics de què van gaudir el PSC i Entesa a la legislatura anterior i que superen amb escreix els 100.000 euros. Aquests dubtes es troben fonamentats en un informe de Secretaria i una comunicació dels serveis jurídics de l’Associació Catalana de Municipis, la qual parla de la “revisió d’ofici (de les) previsions il·legals de les bases d’execució del pressupost respecte al règim retributiu dels càrrecs electes”.  

En el passat ple de 15 de desembre, el grup municipal d’Esquerra va abstenir-se a la moció presentada per ARA Sant Esteve que portava com a títol “Per a la revisió d’ofici de les Bases d’Execució dels pressupostos 2011-2015”. L’abstenció d’ERC, junt amb els vots en contra el PSC i l’Entesa, va provocar de facto que s’impedís el procediment normal per a l’esclariment de la legalitat d’aquests presumptes sobresous il·legals.

A la justificació pública d’Esquerra sobre la seva incomprensible postura, difosa a través dels seus canals de comunicació habituals, declaraven unes motivacions que no va comunicar durant el ple i que cal respondre adequadament, atesa la importància de l’assumpte.  

El primer argument d’ERC de Sant Esteve Sesrovires deia que “L’informe del secretari-interventor de l’ajuntament on es manifesta l’al·legalitat (sic) d’aquest fet, considerant-les aportacions i no remuneracions salarials”.

Amb aquest argument, Esquerra sembla que considera que el mer fet d’anomenar ”aportació” a un cobrament econòmic, ja el fa automàticament “alegal” -que és el que diu el Secretari, que en cap cas el considera legal. No obstant això, atès que jurídicament el nom no fa la cosa i que el règim retributiu dels electes està regulat de forma explícita a la Llei de Bases de Règim Local, aquestes disquisicions jurídiques no són competència dels polítics, atès que si fos així, s’estaria polititzant la justícia i perdent qualsevol garantia d’imparcialitat.

En el segon motiu públic, Esquerra es fa ressò del: “Missatge de correu de l’Associació Catalana de Municipis on s’afirma -diuen- que ‘la revisió de les bases no comportarà l’obligació de tornar els diners’, tot i que aquesta actuació fos irregular”.

D’una banda, afirmar que una actuació és irregular significa que és “contrària a la regla”, és a dir, que està fora de la normativa i, per tant, de nou no és més que anomenar de forma diferent la presumpta il·legalitat de què parla el títol de la comunicació de l’ACM, emprant un sinònim. D’altra banda, pel que fa al fet que “la revisió de les bases no comportarà l’obligació de tornar els diners”, això no podria ser mai un eximent per a l’obligació d’aclarir-ne la legalitat, però a més la frase extreta prescindeix totalment del context, atès que no és una afirmació pura, sinó condicional. La cita sencera canvia completament el sentit que vol donar-li el comunicat d’Esquerra, i diu:

Ara bé s'haurà de tenir en compte que si tot es feia correctament, els càrrecs electes que percebien les quantitats establertes a les bases objecte de revisió, no les percebien directament, sinó que periòdicament hi havia d'haver alguna mena d'acte administratiu (resolució d'alcaldia, del regidor d'hisenda ... etc. d'aprovació d'aquestes percepcions).
3.- Així doncs -en la nostra opinió-la revisió de les bases no comportarà l'obligació de retornar els diner, sinó que perquè això passi, serà necessari revisar també, aquests actes d'execució de les bases, és a dir les resolucions o decret per les que s'aprovés el pagament efectiu d'aquestes quantitats

És a dir, en primer lloc, el que diu l’ACM és que el retorn dels diners no es produiria automàticament si hi hagués “alguna mena d’acte administratiu” per a cada cobrament, fet que és fefaentment inexistent perquè no ha estat mai publicada cap resolució d’alcaldia aprovant cadascun d’aquests pagaments. Però, fins i tot, si hi haguessin resolucions de l’alcalde i regidor d’hisenda aprovant aquests cobraments, en cas que finalment es consideressin il·legals, caldria anul·lar-los un per un perquè emanarien d’un fonament nul. Si es llegeix amb propietat el text sencer, l’únic que es diu és que no seria automàtic. Eliminar el condicional i citar la frase sense el context necessari, només fa que manipular el sentit i demostrar que o no s’ha entès o no es vol que s’entengui.

Per a concloure aquest punt amb un resum ben clar, el comunicat de  l’ACM acaba així:

El que és evident és que l'actuació de l'Ajuntament era irregular.
Les bases poden ésser revisades sense termini per nul·litat, i si hi ha actes administratius d'execució també podran ser revisats, amb el ben entès (sic) que si es consideren nuls no hi haurà termini de prescripció i teòricament els efectes de la nul·litat afectaran aquestes percepcions (és a dir, s'haurien de retornar els diners) i per contra si es consideren anul·lables només es podran revisar els actes d'execució adoptats en els darrers quatre anys i teòricament els efectes serán ex nunc, de manera que els diners no s'haurien de retornar, si bé i en relació a aquest últim extrem també hi ha sectors que defensen que davant determinades anul·labilitats es poden predicar efectes ex tunc./ En qualsevol dels casos l'Ajuntament pot iniciar el procés de revisió per nul·litat de les bases i si n'hi ha dels actes administratius d'execució (acord de Ple d’iniciació del procediment de revisió i remissió de l’expedient a la Comissió Jurídica amb tràmit d’audiència als interessats) i ja serà la Comissió jurídica assessora qui ho acabi de determinar)”.

El darrer motiu arguït per Esquerra,  també és molt fàcil de solucionar i diu: “Assessors jurídics consultats indiquen que cal un informe jurídic previ que manifesti que dites aportacions són il·legals per poder demanar assessorament a la Comissió jurídica assessora de la Generalitat”.

De moment, no hi ha cap informe que asseguri que els cobraments són legals, ni l’informe del secretari-interventor ni la comunicació de l’ACM, ans el contrari. Afortunadament, aquest nou obstacle a l’esclariment de la legalitat és molt fàcil de salvar: si Esquerra no en té prou amb l’informe del secretari-interventor ni amb la comunicació de 3 pàgines de l’ACM, de què disposa des de fa mesos, només cal que l’Alcaldia sol·liciti el parer de l’ACM com a informe, com ja se li va demanar reiteradament per part del nostre grup abans de presentar la moció.

Per tot allò que s’exposa, el grup municipal d’ARA Sant Esteve, sol·licitem:

  • El compromís unànime de la corporació contra qualsevol forma de corrupció, inclosa l’ocultació deliberada i la paralització d’investigacions de fets presumptament il·legals.
  • Concretar aquest compromís amb la revisió d’ofici de les bases d’execució, seguint el procediment legalment establert, i elevant els dubtes de la corporació sobre la legalitat d’aquests cobraments a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat.

Sant Esteve Sesrovires, 17 de gener de 2016

0 comentarios:

Comenta

|

Fes servir Facebook per comentar el que desitgis...

Comenta el que desitgis, amb respecte si us plau.

Publica un comentari a l'entrada