Ara Sant Esteve és una iniciativa municipalista integrada per individus i membres d'entitats, col·lectius i associacions de Sant Esteve Sesrovires, fundada el 2011. Actualment és una candidatura integrada i liderada per membres de Podem, seguint les directives del Consell Ciutadà estatal de Podemos de 29 de novembre de 2014.

Moció: Sobresous presumptament il·legals

El passat dimarts 15 de desembre, ERC s'ha abstingut en la votació, paralitzant així que s'investiguin els cobraments pressumptament il·legals

MOCIÓ D’ARA SANT ESTEVE PER A LA REVISIÓ D’OFICI DE LES BASES D’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS 2011-2015

Arran de la nova legislatura municipal, l’actual grup de govern va procedir a l’elaboració del nou cartipàs i, atesa la possibilitat que els complements econòmics atorgats als regidors i regidores de govern anterior fossin il·legals, va sol·licitar un informe a la Secretaria de la corporació per a aclarir-ne la situació normativa.

Aquesta presumpta il·legalitat es fonamenta en la modificació de les Bases d’execució del Pressupost duta a terme pel ple d’aquesta corporació el 28 de juny de 2011, la qual incloïa un punt, inèdit fins aleshores però present també a les bases de 2012 a 2015, que diu:

“B) Els regidors amb delegació d’Alcaldia i/o portaveu, per cada àrea delegada o pròpia rebran la quantitat de 200,00 €/mensuals.

El 30 de juny d’enguany, el ple d’aquesta corporació ja va eliminar aquest punt en l’aprovació del nou cartipàs, fet que implicà el restabliment d’una legalitat dubtosa i un estalvi molt considerable per a les arques de l’ajuntament, atès que en cas que es confirmi que aquests complements s’han percebut de forma il·legal, els regidors i regidores del PSC i ICV haurien rebut en total més de 100.000 euros de forma irregular durant la legislatura 2011-2015.

Per aquest motiu, el nostre grup municipal ja havia demanat en anteriors sessions plenàries que es deixés sense efecte el complement de 200 euros extres per delegació, que suposaven uns 400-800 euros mensuals fixes a cinc electes del govern municipal que s’afegien a les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats i les dietes, i havíem demanat també a Secretaria un informe que n’aclarís la legalitat, fet que no s’ha produït fins a l’entrada d’ARAses al govern municipal.

Això no obstant, l’informe de Secretaria deixa en els llimbs la legalitat d’aquests complements i no n’aclareix l’adequació normativa de forma taxativa, malgrat que la descriu com “una situació alegal”. Per aquest motiu, el nostre grup municipal sol·licità a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) un segon parer, del qual ja disposem. 

D’acord amb la comunicació de l’ACM a ARA Sant Esteve i que tot el grup de govern ha pogut llegir i té al seu abast, “ens trobem davant una disposició flagrantment contrària a l’article 75 de la LBRL” que suposa “un autèntic supòsit de nul·litat”. Per aquest motiu, és necessària la seva revisió, la qual “s’haurà de fer seguint els passos definits a l’article 102 de la LRJPAC” atès que “les bases poden ésser revisades sense termini per nul·litat”.

No ens correspon als grups polítics fer de jutges, però no podem legalment deixar intencionadament de promoure la persecució de tot acte que pugui infringir la normativa i que per tant pugui ser contrari a dret, com ens assegura l’Associació Catalana de Municipis.

És per aquest motiu que es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

Primer.-     Dur a terme el procediment legalment establert per a incoar expedient de revisió d’ofici per nul·litat de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament per als exercicis 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015.
Segon.-        Donar audiència i vista de l’expedient durant el termini legalment establert a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya(DOGC), en el tauler d’edictes de la Corporació i en la pàgina web de l’ajuntament (www.sesrovires.cat), amb la finalitat que qualsevol persona interessada pugui fer les al·legacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets.
Tercer.-      Donar trasllat d’aquest acord i sol·licitar a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el procediment establert en la seva llei reguladora, que, una vegada finalitzat el termini de vista i audiència, emeti l’informe previ, preceptiu i vinculant a què fa referència l’article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Quart.-        En cas que sigui declarada finalment la nul·litat de les Bases d’Execució, i per tant il·legals els cobraments, sol·licitar la restitució de totes les quantitats econòmiques indegudament percebudes.

0 comentarios:

Comenta

|

Fes servir Facebook per comentar el que desitgis...

Comenta el que desitgis, amb respecte si us plau.

Publica un comentari a l'entrada