Ara Sant Esteve és una iniciativa municipalista integrada per individus i membres d'entitats, col·lectius i associacions de Sant Esteve Sesrovires, fundada el 2011. Actualment és una candidatura integrada i liderada per membres de Podem, seguint les directives del Consell Ciutadà estatal de Podemos de 29 de novembre de 2014.

Compromisos ètics dels representants d'ARAses

D’acord amb els objectius fundacionals d’Ara Sant Esteve i en consonància amb les recomanacions d’entitats municipalistes i del Síndic de Greuges de Catalunya, s'aprova el següent codi ètic, que implica el compromís que les actuacions dels seus representants es regiran pels següents principis generals:

Igualtat i no-discriminació

 • Respectar el principi d’igualtat de tracte en les seves relacions amb les persones.
 • No tolerar cap discriminació per raons de naixença, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • Garantir el dret de les persones que s’hi adrecin en qualsevol de les llengües oficials i comunicar-s’hi en la llengua que triïn. 

Absència d’abús de poder

 • Exercir les seves funcions únicament amb la finalitat amb què els han estat atorgades per les disposicions vigents.
 • Evitar qualsevol actuació que no tingui un fonament legal o que no estigui motivada per un interès públic.

Independència i objectivitat

 • Ser imparcial i independent en les seves actuacions i actuar amb objectivitat, tenint en compte tots els factors segons cada cas i atorgant a cadascun la rellevància que li correspon en relació amb la decisió.

Escoltar i respondre motivadament

 • Respondre expressament les peticions que li formulin les persones i dictar resolucions expresses en tots els procediments en un termini raonable, i en cas de circumstàncies excepcionals que impedeixin respondre dins de termini, informant la persona interessada dels motius de la demora.
 • Acusar sempre recepció dels escrits que presentin les persones i indicar-hi, si escau, l’òrgan competent per atendre-les i els serveis que els pot oferir.
 • Motivar expressament, de manera clara, comprensible i suficient totes les seves decisions i resolucions, quan així ho exigeixi la llei.

Informació, publicitat i transparència

 • Garantir l’accés de les persones als documents públics i a la informació relativa als assumptes que poden afectar els seus drets.
 • Fer pública la màxima informació de què disposin, especialment les de caràcter econòmic, per promoure la transparència i procurar la participació informada de les persones en qüestions d’interès públic.
 • Publicar de forma desagregada pressupostos i liquidacions.

Fomentar la participació

 • Garantir i fomentar el dret de totes les persones a participar en els afers públics en els supòsits que determina la llei.
 • Promoure la participació en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, amb especial reconeixement del dret patrimonial de la ciutadania sobre les empreses públiques.
 • Defensar els serveis públics i la re-municipalització. En cas d’estudiar-se’n la privatització, aquesta s’haurà de fer mitjançant consulta o referèndum.
 • Obrir processos participatius per a l’elaboració dels pressupostos municipals.

Responsabilitat 

 • Es vetllarà pel compromís de: facilitar tots els ingressos i agendes públiques dels càrrecs electes, béns i rendiments patrimonials, així com totes aquelles dades necessàries per a l'elaboració d’auditories ciutadanes.
 • Limitar els salaris dels càrrecs polítics, impedir l’acumulació excessiva de salaris per tasques de representació política, així com evitar la contractació de càrrecs de confiança.  
 • Impulsar mecanismes que permetin a la ciutadania censurar i/o revocar els càrrecs electes per gestió incompetent o incompliment injustificat del programa.

0 comentarios:

Comenta

|

Fes servir Facebook per comentar el que desitgis...

Comenta el que desitgis, amb respecte si us plau.

Publica un comentari a l'entrada